Tagarchief: participatie

Meer zeggenschap voor Buurtbewoners

Zeggenschap in de wijk

Het zou goed zijn als mensen weer meer zelf en gezamenlijk hun lokale omgeving, dus hun dorp of buurt, inrichten en beheren. Lokale zelforganisatie dus.

‘Mensen doen veel meer zelf dan ik dacht.’ aldus PvdA-Tweede Kamerlid Grace Tanamal.

Zij wil daarom gaan experimenteren met buurtrechten. Hierdoor moeten bewoners ‘weer grip op hun eigen buurt’ krijgen.

Meer zeggenschap
Buurtbewoners moeten als eerste het recht krijgen om op een vrijkomend gebouw met een maatschappelijke functie of een stuk grond in hun wijk te bieden. Dat kunnen schooltjes of buurthuizen zijn of een stuk land waarop een buurtcentrum kan komen. Het is een opvallend onderdeel van een plan van de PvdA om mensen meer zeggenschap in hun eigen buurt te geven –>> meer

Uit het grote AD-buurtonderzoek bleek onlangs ook al dat mensen graag een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van hun buurt.
De PvdA wil dat minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) gemeenten aanwijst om met de buurtrechten te experimenteren. De kans is groot dat Plasterk het plan steunt, hij wil al langer buurtbewoners meer macht in handen geven. Zo nodig komt zijn partij met een initiatiefwet –>> lees ook

Drie buurtrechten
Tanamal wil bewoners daarom drie ‘buurtrechten’ geven. Allereerst mogen burgers als collectief meedingen in aanbestedingen, om bijvoorbeeld tegen betaling zelf het groen te verzorgen. Ook krijgen ze het recht als eerste te bieden op braakliggend terrein en gemeentelijk vastgoed en mogen ze voorstellen aandragen die meewegen in het bestemmingsplan. –>> lees ook »

Uitslag AD Buurtonderzoek: We houden van onze wijk

zie ook: Meer over het AD Buurtonderzoek in ons dossier.

zie ook: Buurtzelfbeheer

zie ook:  Raadsleden willen meer participatie van burger in gemeente

zie ook:  Raadsleden: ‘Burger kan best wat meer doen’

zie ook:  PROEFDRAAIEN ALS ‘GEMEENTERAAD NIEUWE STIJL’

zie ook:  RAADSLEDEN WORSTELEN MET NIEUWE ROL

zie ook:  BURGERPARTICIPATIE IS LOS DURVEN LATEN

zie ook: Opbouw participatiemaatschappij versus afbraak verzorgingsstaat

Wijkraden.

Ook tijdens een gesprek met het wijkteam PvdA LAAK onlangs in de Molenwijk, met als onderwerpen o.a. Participatie Maatschappij, Inspraak (de kwaliteit ervan) en het communiceren over grote Haagse projecten o.a. SpuiForum, betaald parkeren en andere locale “problemen”, werd in dat verband ook gesproken over het idee tot het mogelijk instellen van wijkraden in Den Haag.

zie: Plasterk wil meer dorps- en wijkraden

zie ook: Wijkraden en verder

zie ook: Wijkraad
en ook:Het verhaal achter de wijkraad | VNG
en ook: Deelnemen aan wijkraden – Verwey-Jonker Instituut

Meer >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Volgende

Afstand verkleinen

Via dorps- en wijkraden kan de afstand tussen burger en bestuur, die bij de beoogde gemeentelijke schaalvergroting toeneemt, weer wat worden verkleind, stelt Plasterk in zijn visie. Het is niet de bedoeling dat hiermee een nieuwe bestuurslaag wordt gecreëerd, benadrukt de minister.

Bevoegdheid 

Ze hebben beperkte bevoegdheden die de nabije woon- en leefomgeving aangaan en die door het gemeentebestuur zijn gedelegeerd. Directe verkiezingen zijn wel  mogelijk, maar geen verplichting. Het kabinet wil ook meer ruimte geven aan burgerinitiatieven.  

En waarom ??

En waarom zou dit in Den Haag een Optie kunnen zijn ?? In Stadsdeel Laak waren er ooit verschillende overlegstructuren met de bewoners en organisaties werkzaam in de wijk o.a. SBL, Commissie Laak, Commissie Spoorwijk, Regiegroep Spoorwijk etc.  Helaas is hier weinig van overgebleven daar e.a. nogal vrijblijvend was en geen feitelijke status bleek te hebben in ieder geval niets meer dan een gezellige praatclub.

Zelfs van de Haagse Koepel wordt niet veel meer vernomen.

Verbeterplan Haagse Koepel – RIS 147460  B&W 2007-07-10 – dinsdag 10 juli 2007

De conclusies van het Verbeterplan voor de Haagse Koepel zijn weinig positief ten aanzien van het functioneren van de Haagse Koepel. Er worden aanbevelingen gedaan om tot de noodzakelijke verbeteringen te komen. In September 2007 zal een discussie worden gevoerd met de Haagse bewonersorganisaties. Deze discussie gaat over het Verbeterplan Haagse Koepel, maar kan niet los gezien worden van een discussie over het stimuleren van bewonersparticipatie in Den Haag in brede zin (een van de speerpunten in MeeDoen) en daarmee ook over het functioneren van de Haagse bewonersorganisaties. In oktober 2007 komt het college met concrete voorstellen voor een

Verbeterplan voor de Haagse Koepel dd. 24 juni 2007.

Document

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Agendapunt Wijkraden

Kortom bij de aftrap van het nieuwe Stadsbestuur, nadat de nieuwe coalitie bekend werd gemaakt, kan er alvast een nieuw agendapunt worden opgevoerd door de Gemeenteraad daar deze wel al bekend is.

De nieuw Haagse Coalitie na 19.03.2014

Uitslag Haagse gemeenteraadsverkiezingen 19.03.2014

D66: “Geef bewoners meer invloed in hun buurt”

Den HaagFM 06.11.2014 D66 in de Haagse gemeenteraad wil dat bewoners meer invloed krijgen op wat er in hun buurt gebeurt, door buurtbegrotingen te maken en Groene Golfambtenaren aan te stellen op de stadsdeelkantoren.

“We willen dat bewoners zich meer betrokken voelen bij hun buurt en dat hun plannen makkelijker worden uitgevoerd”, zegt fractievoorzitter Tobias Dander. “Daarom pleit D66 voor een betere communicatie van de plannen, de beschikbare budgetten en de verantwoording per wijk. Een snel te raadplegen buurtbegroting en Groene Golfambtenaren op de stadsdeelkantoren zijn daarvoor geschikte instrumenten.”

De Groene Golfambtenaren verbinden de verschillende diensten binnen de gemeente, zodat bewoners maar één aanspreekpunt nodig hebben. Dander: “De Groene Golf ambtenaren op stadsdeelkantoren helpen bewoners hun plannen door de gemeentelijke bureaucratie te loodsen. Zo worden bewoners niet langer van het kastje naar de muur gestuurd wanneer ze iets willen organiseren in hun wijk.” …lees meer

GEMEENTEN BETREKKEN BURGERS BIJ LOKAAL BESTUUR

BB 31.10.2014 Vrijwel alle gemeenten in Nederland proberen actief de burger te betrekken bij het lokaal bestuur. Dat blijkt uit de Staat van het Bestuur die minister Ronald Plasterk (BZK, PvdA)  naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ondersteuning
94 procent van alle gemeenten heeft initiatieven gericht op actieve deelname van burgers aan het lokale bestuur en het versterken van de sociale samenhang. In 87 procent van de gemeenten vragen burgers het gemeentebestuur om ondersteuning bij burgerinitiatieven. Veel gemeenten proberen hun werkwijze en organisatie hierop aan te passen en het contact tussen burger en overheid anders te organiseren.

Geef mensen meer grip op eigen buurt

Geef mensen meer grip op eigen buurt

MEER ZEGGENSCHAP VOOR BUURTBEWONERS

BB 23.10.2014 Goede buurtinitiatieven lopen te vaak op niets uit door onnodige gemeentelijke regelgeving, vindt het PvdA-Tweede Kamerlid Grace Tanamal . Zij wil daarom gaan experimenteren met buurtrechten. Hierdoor moeten bewoners ‘weer grip op hun eigen buurt’ krijgen.

Meer zeggenschap
Buurtbewoners moeten als eerste het recht krijgen om op een vrijkomend gebouw met een maatschappelijke functie of een stuk grond in hun wijk te bieden. Dat kunnen schooltjes of buurthuizen zijn of een stuk land waarop een buurtcentrum kan komen. Het is een opvallend onderdeel van een plan van de PvdA om mensen meer zeggenschap in hun eigen buurt te geven.

GERELATEERDE ARTIKELEN

PvdA: macht bij buurten

Telegraaf 23.10.2014 Als het aan de PvdA ligt, krijgen bewoners meer te zeggen over hun buurt. Zo mogen ze zelf het vuilnis ophalen, het gras in het plantsoen maaien en als eerste bieden op braakliggend terrein.

PvdA wil buurtbewoners meer zeggenschap geven

NU 23.10.2014 Buurtbewoners moeten als eerste het recht krijgen om op een vrijkomend gebouw met een maatschappelijke functie of een stuk grond in hun wijk te bieden.

Dat kunnen schooltjes of buurthuizen zijn of een stuk land waarop een buurtcentrum kan komen. Het is een opvallend onderdeel van een plan van de PvdA om mensen meer zeggenschap in hun eigen buurt te geven.

Volgens het PvdA-Tweede Kamerlid Grace Tanamal donderdag lopen goede buurtinitiatieven te vaak op niets uit door onnodige gemeentelijke regelgeving. Zij wil daarom gaan experimenteren met buurtrechten. Hierdoor moeten bewoners ”weer grip op hun eigen buurt” krijgen.

Aan de slag in de Haagse wijken – nog 2 te gaan.

 

 

Nog twee gesprekken te gaan:

Overzicht stadsdeelbijeenkomsten
Stadsdeel  Datum Tijd Locatie
Escamp 29-11* 20.00 – 22.00 Florence
Loosduinen 30-11* 19.30 – 19.30 De Abdijkerk
Centrum (2) 7-12 20.00 – 22.00 het Klokhuis
Segbroek 14-12 19.30 – 21.30 Theater de Regentes

(* nog geen verslag)

Aan de slag in de wijken!

Verslagen van stadsdeelgesprekken :

Beleid

Het voorgenomen beleid van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot inspraak- en participatie en -de bewonersorganisaties.

Stadsdeelgesprekken ‘Aan de slag in de Wijken’

Stadskrant nummer 12 van 2010

Stadskrant 12, 2010

PDF fileStadskrant 20 oktober 2010, nummer 12  (PDF, 816 kB)

In deze Stadskrant op pagina 1 —> Aan de slag in de wijken.

Gemeente organiseert stadsdeelgesprekken over bewonersparticipatie.
Hoe kun je meer Hagenaars betrekken bij het wel en wee van hun wijk? Hoe kun je de kennis en creativiteit van bewoners optimaal benutten? Om dit soort vragen gaat het in de gesprekken over bewonersparticipatie die de gemeente de komende maanden in alle stadsdelen organiseert.
Iedereen is welkom.

‘Het college van burgemeester en wethouders heeft als motto: Aan de Slag.
Wij willen dat nadrukkelijk samen met de stad doen,’ zegt wethouder Ingrid van Engelshoven,verantwoordelijk voor bewoners participatie. ‘Ik ga daarover graag in gesprek met bewonersorganisaties, sleutelfiguren en andere wijkbewoners. Ik wil hun inbreng benutten om de visie van het college aan te scherpen.’

INSPRAAK
Het college wil dat het voor mensen duidelijker wordt welke inbreng zij hebben en wat er met inspraakverordening wordt de inbreng van Hagenaars concreet benoemd: raadplegen, adviseren, coproduceren en meebeslissen. Zo weet je als inwoner van de stad precies welke ruimte er is voor je opvattingen.

BEWONERSORGANISATIES
Het college heeft veel waardering voor bewonersorganisaties en beschouwt hen als belangrijke bondgenoten. Wel wil het college dat zij niet alleen namens de wijk spreken, maar – meer dan tot nu toe – de wijkbewoners aan de praat krijgen. Om dat te stimuleren stelt het college een nieuw subsidiesysteem voor. Naast een bescheiden basissubsidie krijgen bewonersorganisaties subsidie op basis van hun activiteitenprogramma. Ook andere bewonersgroepen kunnen een activiteitensubsidie
aanvragen.

STADSDEELGESPREKKEN
Tijdens de stadsdeelgesprekken is er volop ruimte voor vragen en discussie. De gesprekken staan onder leiding van Menno Bentveld de stem van het radioprogramma
Vroege Vogels’ en het gezicht van het televisieprogramma ‘Nieuwslicht’.

De gesprekken zijn op de volgende data en locaties:
• Haagse Hout: dinsdag 2 november, 20.00 – 22.00 uur, Diamantcollege, Diamanthorst 183

• Leidschenveen-Ypenburg: maandag 8 november, 20.00 – 22.00 uur, Montaignelyceum, Kiekendiefstraat 25

• Centrum: maandag 15 november, 20.00- 22.00 uur, Cultu ralis, Hobbemastraat 120

• Scheveningen: dinsdag 23 november, 19.30 – 21.30 uur, Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 92

• Laak: donderdag 25 november, 19.30 – 21.30 uur, Theater Pierrot

• Escamp: maandag 29 november, 20.00 – 22.00 uur, Florence, Steenhouwersgaarde 1

• Loosduinen: dinsdag 30 november, 19.30 – 21.30 uur, De Abdijkerk

• Centrum: dinsdag 7 december, 20.00 – 22.00 uur, het Klokhuis, Celebesstraat 4

• Segbroek: dinsdag 14 december, 19.30 – 21.30 uur, Theater de Regentes, Weimarstraat 63

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 – Van NIMBY naar WiMBY!

Het aftellen is begonnen het is bijna 3 maart en dan mag u weer uw stem uitbrengen.

De Inspraak en de Samenspraak in Den Haag is de laatste jaren vele bewoners een doorn in het oog. 

De vraag nu is:

Hoe kan het Haagse Raadslid hier een rol in spelen !!!   Met name de coalitieraadsleden fungeren nogal eens als Schoothond ipv Waakhond.

Maar ook Raadsleden vinden dat de Burger hun voor de voeten loopt (bron Trouw-enquête )

Vraag het dus eens aan al die Raadsleden voordat je wederom je stem uitbrengt !!!!

 Druk op 3 maart de goede knop. 

 

 Locale politiek, Inspraak en Burgerparticipatie

Van NIMBY naar WiMBY! 

    Zie: voorbeeld Hoogvliet Rotterdam

 

Brengt ons de komende 4 jaar werkelijk vernieuwing ?

Haagse Koepel 25.02.2010 Twintig partijen op de Haagse verkiezingslijst en één punt hebben ze gemeen: ze strijden alle twintig om de gunst van de Haagse kiezer.

Maar wat mogen wij als bewoners en bewonersorganisaties van hen verwachten? Wat hebben deze partijen met inspraak, communicatie en participatie?
En misschien wel het belangrijkst: wat wilt u de partijen meegeven? Lees verder »

Tijdens het debat van de Haagse Koepel waren veel vertegenwoordigers aanwezig van de Haagse bewonersorganisaties en veel bezorgde wijkbewoners uit geheel Den Haag. De Rode draad in het debat bleek niet geheel toevallig de Kwaliteit van de Inspraak.  

Natuurlijk heeft de Haagse politiek invloed op de lokale verkiezingen, maar individuele politici, wethouders en raadsleden, kunnen in samenwerking met de bewoners ook het verschil maken.

Uit veel van de debatten, die reeds plaatvonden o.a. Spoorwijk  en Moerwijk maar ook elders in Den Haag, bleek zeer nadrukkelijk dat de burgers zich nogal eens niet gehoord voelen.

Dit fenomeen is helaas een langlopende kwestie aan het worden die ook nogal eens de media haalt;

Te weinig Inspraak plannen verbetering Haagse kust

Heftig debat VCP Haags´Verkiezingscafé´

Raadsleden vinden dat de Burger hun voor de voeten loopt

Gemeente informeert bewoners te laat bij herinrichting Doorniksestraat

Nieuw licht op de Haagse Samenspraak ?

Wethouder Sander Dekker, zit zijn haar nog goed ???

2009, van IJspaleis naar Vredespaleis

Van megafoons en gehoorapparaten.

Vaak gaat het dus over de lokale problemen die te maken hebben met de leefbaarheid

En juist de grote ironie van dit alles is dat het bij uitstek die lokale thema’s zijn die de PVV van Geert Wilders aanroert: integratie, onderwijs, veiligheid op straat, de ergernis over verloedering.

Het gaat dus tijdens de debatten in de hitte van de campagnestrijd om de Lokale Politiek. Deze namelijk staat voor het ’dicht bij de mensen blijven’ en ’problemen aanpakken daar waar ze zijn’.

Door bijv. voor kinderen dichtbij hun huis een speeltuin aan te leggen, gaan ze niet zwerven door de stad, hebben ze activiteiten waarbij ze samen kunnen spelen en doen ze ook nog iets aan lichamelijke oefening. Kortom: een speeltuin in de wijk is puur lokale politiek.

Bijna alles is dus namelijk lokaal bepaald. De directe leefomgeving staat centraal voor de meeste mensen. Werk, school, kerk, sport, winkels, vrienden zijn allemaal om de hoek. Iedere lokale politicus moet zich dat ieder moment realiseren. Alle politiek speelt om de hoek

Hierbij is Burgerparticipatie een praktisch hulpmiddel. Het bestaat in allerlei vormen en maten. En het is een trend aan het worden. Bewoners barsten van de goede ideeën, zeggen deskundigen.

Oud-minister Pieter Winsemius (VVD): „Ik heb een kist met mooie verhalen.” Hij werkt voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan het rapport Vertrouwen in de burger om een nieuwe impuls te geven aan burgerparticipatie.

Eerder al was Winsemius auteur van het WRR-rapport Vertrouwen in de Buurt (2005).  Hij vindt dat gemeentelijke inspanningen voor burgerparticipatie nog te veel beperkt blijven tot geld voor een buurtbarbecue of een feestje. Door burgers echt te betrekken bij de besluitvorming over hun woonomgeving zullen zij meer vertrouwen krijgen in politiek en bestuur, aldus Winsemius aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen.

Ook in Den Haag de Internationale Stad aan Zee sleutelt men nog steeds aan de rol van de burger.

Ja,  hoe staat het dus in Den Haag met de Vernieuwing in de Samenspraak ? Regelmatig kwam ook daar nogal eens de rol van de bewoner en de bewonersorganisaties ter sprake ivm de kwaliteit van de Inspraak en de Samenspraak !!!

En hoe zat het nu met die opmerking over de Goedopgeleide Elite versus « Het crapuul, Kool en de zijnen (vervolg) » als tegenaanval op de insprekende Haagse bewoners ? En hoe zat het met de inzet van de insprekende Bewoners uit Vinex Leidschenveen ?

Het Haagse gemeentebestuur gaat er bij het maken van nieuwe plannen niet naar streven om altijd op één lijn te komen met inwoners van de stad en bewonersorganisaties.

‘De kwaliteit van samenspraak en inspraak is niet gediend met het onder alle omstandigheden en ten koste van alles streven naar consensus. Maar dat is volgens b&w ook niet noodzakelijk. Het gaat er niet om dat iedereen zich in een besluit kan vinden, maar of verschillende belangen evenwichtig aan bod konden komen’, aldus B&W.

Dus als bewoners en organisaties vinden dat een plan of voorstel onwenselijk is, wil dat niet zeggen dat het college het voorstel niet naar de raad stuurt. Want daar vallen uiteindelijk de beslissingen.

En juist daar zit hem nu net die kneep.  Met name de coalitieraadsleden fungeren nogal eens als Schoothond ipv Waakhond. En ook het Dualisme heeft amper effect op de rol van de Raadsleden.

Mede daarom gaat het huidige systeem van samenspraak en inspraak drastisch op de schop. (bron: AD 19.07.09)

Rapport onderzoeksbureau AEF

Reactie van het college op het onderzoeksrapport

Brief aan de bewonersorganisaties

Kwaliteit inspraak en samenspraak onder de loep

Inspraak en Burgerparticipatie. 

 

Participatie besteding wijkbudgetten

Preadvies n.a.v. motie 5.1 van de fractie van GROENLINKS inzake wijkbudgetten

Pilot projectregeling steentje bijdragen

Initiatiefvoorstel Progressieve Participatie

Deconcentratiebeleid – betrokkenheid bewoner.

Raadsmededeling

Kiezen en delen: evaluatie Deconcentratiebeleid 2006 – 2010 AEF
Bijlagenboek

Inspraak Samenspraak

raadsvoorstel (m.u.v. inspraakrapport) 1993

Algemene Inspraakverordening Den Haag (deze verordening is vervallen) 1994

Inspraak- en samenspraakverordening 2006

Verordening 2006

Brief 2007 Brief 2008

Raadsmededeling 2009

Eindrapport over de kwaliteit van inspraak en samenspraak in Den Haag AEF 2009

De huidige verordening kent alleen het onderscheid tussen inspraak en samenspraak. In het kader van het traject “kwaliteit van inspraak en samenspraak” is naar voren gekomen dat het containerbegrip samenspraak te weinig onderscheidend vermogen heeft voor een goed verwachtingenmanagement.

Uiteindelijk komt er via D66 het Initiatief “Progressieve Participatie” een voorstel voor betere burgerparticipatie in Den Haag.

Middels het Raadsvoorstel 2010  wil het college van Burgemeester en wethouders wil de huidige verordening ‘Inspraak en Samenspraak’vervangen door een ‘Inspraak- en participatieverordening ’. De mogelijkheid om in te spreken verandert niet. Maar in plaats van samenspraak doet het college een voorstel voor 4 vormen van participatie. Raadplegen, adviseren, coproduceren en meebeslissen worden uiteindelijk de steekwoorden voor de nieuwe Inspraak-samenspraakverordening.

Wordt vervolgd