Tagarchief: Dualisme

Het dualisme in de gemeenteraad op de schop !!

Dualisme 

‘je bent pas voor iets verantwoordelijk, als je er ook echt over gaat’. Daar is door regionalisering, privatisering van voorheen gemeentelijke taken en diverse vormen van burgerparticipatie (de verplaatsing van de politiek) steeds minder sprake van.

Dat stelt hoogleraar bestuurskunde Bas Denters (Universiteit Twente) in zijn essay Controle en verantwoording in een veranderend lokaal bestuur. De democratische controle en verantwoording moet opnieuw worden vormgegeven

Controlefunctie raad moet in nieuw jasje

BB 07-12-2015 De verplaatsing van de politiek holt niet alleen het belang uit van de traditionele controlerende rol van de raad, maar maakt de controle en verantwoording door raden lastiger. Controle en verantwoording is traditioneel geënt op het principe ‘je bent pas voor iets verantwoordelijk, als je er ook echt over gaat’. Daar is door regionalisering, privatisering van voorheen gemeentelijke taken en diverse vormen van burgerparticipatie (de verplaatsing van de politiek) steeds minder sprake van.

Dat stelt hoogleraar bestuurskunde Bas Denters (Universiteit Twente) in zijn essay Controle en verantwoording in een veranderend lokaal bestuur. De democratische controle en verantwoording moet opnieuw worden vormgegeven.

Experimenten
Om tot vernieuwende innovatieve controle en verantwoordingsprocessen te komen, pleit Denters voor lokale experimenten op diverse terreinen. Zo kan de werkingssfeer van (regionale) samenwerkingsverbanden worden verbreed; door niet alleen raden, maar ook burgers en organisaties in de regio hun zegje te laten doen over belangrijke regionale beleidsaangelegenheden die in voorbereiding zijn. Ook kan worden geëxperimenteerd met interactieve manieren van beleidsvorming als er een Regionale Agenda of Toekomstvisie moet komen.

Duidelijkheid
Raden kunnen daarnaast eisen dat er voor alle strategisch belangrijke samenwerkingsprojecten kadernotities worden opgesteld. Daarin legt de raad vooraf vast op welke momenten, aan wie en op welke manier het college zich over voortgang en resultaten van de samenwerking moet verantwoorden. Dat schept aan de voorkant duidelijkheid voor alle betrokkenen en het voorkomt frustraties achteraf, stelt Denters. ‘Enerzijds kan zo worden voorkomen dat de raad zich gepasseerd voelt als het nietsvermoedend wordt geconfronteerd met als voldongen feiten gepresenteerde afspraken van het college en zijn samenwerkingspartners. Anderzijds kan zo ook worden voorkomen dat het college en zijn partners worden verrast door onverhoedse interventies vanuit de gemeenteraad nadat men na vaak moeizaam overleg eindelijk tot overeenstemming is gekomen.’

‘Democratische omsingeling’
Het organiseren van de ‘democratische omsingeling van het bestuur’ door het in stelling brengen van onder meer burgers, cliëntenraden, onafhankelijke derden, accountants en lokale rekenkamers is een derde type experiment waarmee raden in de ogen van Denters aan de slag kunnen. ‘De raad positioneert zich dan niet zelf als controleur, maar schept controle- en verantwoordingskanalen voor burgers en hun organisaties’.

zie ook:  Douwe Jan Elzinga – Wikipedia

Zie ook: Wet dualisering gemeentebestuur – Wikipedia

lees ook: Raad moet democratisch gat dichten

lees ook: Over twee jaar moet democratisch gat gedicht zijn

zie ook: Wijkraden Nieuwe Stijl ????

zie ook: Wijkraden en verder | Jan de Wandelaar in het Den Haag …

zie ook: Meer zeggenschap voor Buurtbewoners | Jan de Wandelaar …

De Haagse Hamvraag

Met de grote Hamvraag staat Den Haag weer aardig op de toeristische kaart.

Hoewel ????

Rondom de Ridderzaal is het een kale bende en een dooie boel. Zou dit te maken kunnen hebben met de reputatie van ene Geert Wilders van de PVV ??  We spraken de spaarzame bezoekers aan en ze gingen spontaan op de vlucht.

Maar goed dat er elders nog wat te doen was.

Deze slideshow vereist JavaScript.

 De hamvraag – Gedoogsteun PVV versus Dualisme

07.08.2010 Via de media, vele websites, blogs en Twittertweets werden verschillende reacties vernomen omtrent het wel/niet,  mogelijk/onmogelijk, danwel  gewenst/ongewenst vinden van een Minderheidskabinet met Gedoogsteun van de PVV vanuit de 2e kamer aan het Kabinet CDA-VVD in opbouw.

Inmiddels werd er zelfs een spoeddebat  aangevraagd (GL, D66,PvdA) waardoor het zomerreces (tot 6 september) moest worden onderbroken.  

2e Kamer

2e Kamer

 

Net zoals  de Gemeenteraad heeft ook de 2e kamer een toezichthoudende, controlerend en kaderstellende taak.  Bij de gemeenten vanwege het begin 2002 bij de gemeenteraad ingevoerde Dualisme. Terwijl het Dualisme  bij de 2e kamer al eerder was ingevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Er Er zijn welliswaar bij eerdere Kabinetsformaties situaties geweest waarbij het fenomeen gedoogsteun  werd toegepast. Echter dit was lang voordat bij de 2e kamer het Dualisme zijn intrede deed. 

Nogal eens werd vernomen dat de Gedoogsteun vanuit de 2e Kamer onder andere een ongelijke behandeling en belemmering zou kunnen betekenen van kamerfracties. Dit terwijl zij allen (m.u.v. de PVV)  in feite niet (meer) meebesturen.

1e Kamer

1e Kamer

Daarnaast vraagt men zich ook af wat de positie en de rol van 1e kamer hierbij is (o.a. zetelverdeling). In de huidige samenstelling is nog geen vertegenwoordiging van de PVV. De eerstvolgende provinciale verkiezing is pas op 2 maart 2011. Vandaar uit vindt via de ‘getrapte’ methode de samenstelling van de 1e Kamer plaats.

‘Het kan dus een probleem worden als na de Statenverkiezingen van 2 maart 2011 blijkt dat de nieuwe coalitie in de nieuwe Eerste Kamer geen meerderheid krijgt’, analyseert Hans Engels D66 1e Kamer.

De vraag in deze is dus: 

“Hoe verhoudt het Dualisme zich met Gedoogsteun en de positie van de PVV in de 2e kamer”??

Wie het weet mag het zeggen !!

 

Aandachtpunten:

1.       Dualisme 2e kamer,

2.       Zetelverdeling 2e Kamer ,

Fracties 2e Kamer

3.       Dualisme 1e Kamer,

dualisme – Toezeggingen

dualisme – Wetsvoorstellen, moties, schriftelijke vragen, toezeggingen

4.    Zetelverdeling 1e Kamer.  (getrapt gekozen door provinciale Staten. Nu nog geen samenstelling met PVV.  Eerstvolgende verkiezing is 2 maart 2011)

Fracties 1e kamer

5.       Gedoogsteun,

Dualisme Gedoogsteun 2e kamer

Gedoogsteun 2e Kamer

Gedoogsteun voorbeelden 2e Kamer

Gedoogsteun – Wikipedia

6.       Rol 1e Kamer Gedoogsteun/Dualisme,

Links:

  1. 1e Kamer  www.eerstekamer.nl,
  2. 2e kamer  www.tweedekamer.nl

Artikelen:

 

‘Samenstelling senaat nu nog geen probleem’

VK 06.08.2010 De partijen die dezer dagen onderhandelen over een rechts minderheidskabinet (VVD, CDA en PVV) hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid. Volgens Hans Engels, hoofddocent staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en D66-senator, is dat voorlopig nog geen probleem.

Krijgt debat meer kans aan het Binnenhof?

Trouw 05.08.2010 Een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV zou het dualisme tussen volksvertegenwoordigers en regering vergroten. Het kabinet kan immers niet automatisch rekenen op een meerderheid in de Kamer, wat tot meer discussie en debat leidt. Maar zal het werkelijk zo gaan?

Rutte I krijgt gedoogakkoord

Trouw 04.08.2010 Het eerste kabinet Rutte dat de komende weken in de steigers wordt gezet, moet regeren op een manier die niet eerder in de Nederlandse geschiedenis is vertoond. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV werken aan twee verschillende politieke contracten voor hun samenwerking: een regeerakkoord en een apart gedoogakkoord.

En verder….

Toespraak ontvangst boek Haagse werkelijkheid 

…of we nu als Tweede Kamer meer dualistisch moeten zijn. Of dat ­ zoals sommigen stellen ­ we maar moeten toegeven dat het dualisme zijn tijd heeft gehad en dat we in feite een min of meer monistisch systeem…

Oud-Voorzitters van de Tweede Kamer 

…Tijdens zijn voorzitterschap uitte hij de wens voor meer dualisme in de Tweede Kamer. Tegenwoordig is Frans Weisglas onder meer spreker, dagvoorzitter en discussieleider bij congressen en andere bijeenkomsten….

Versplinterde politiek – Opinieblad Forum VNO-NCW Online

Pas op dat laatste kiezers niet afhaken – Opinie – de Volkskrant

Controle door kamer is een fabel en geen getwitter meer in kabinet

NUjij.nl/rutte

Elsevier.nl – Politiek – VVD in twee peilingen grootste partij van

Het nieuwe Haagse college is in aantocht

In den lande is men drukdoende de scherven te ruimen van de gemeenteraadsverkiezingen.

De volgende fase is de vorming van de coalitie. En natuurlijk kan er maar 1 Winnaar zijn !  (zie ook Almere Rotterdam en Amsterdam).  

Stemming

De Stemming zit erin !!!

In Den Haag is er dinsdag een openbare bespreking over de collegeonderhandelingen waar de PvdA alle fractievoorzitters voor heeft uitgenodigd. De coalitievorming is druk doende in verdere ontwikkelingen.

De Haagse gemoederen raakte na de Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen nog meer verhit. De hete Haagse Lente komt er aan.

Wordt de nieuwe Haagse coalitie de combinatie met PvdA,VVD, GroenLinks en D66 ? Maar doet de VVD nog wel mee dan ? Wie het weet mag het zeggen !! 

In verkiezingsdebatten voerde de Haagse lijsttrekker Sietse Fritsma PVV aan „desnoods de wet te willen veranderen” om de islamisering tegen te gaan. „Maar dat is in de praktijk een drogreden”, denkt hoogleraar Elzinga (Dualisme). „Ze zullen nooit een meerderheid vinden die hier in mee gaat.”’ De staatsrechtgeleerde kan zich ook niet herinneren dat een partij die zo’n sterke positie had na de verkiezingen zo snel zo’n harde, niet te onderhandelen eis op tafel legde. „Als de PVV op dit onderwerp water bij de wijn zou doen, gaat dat ze enorm schaden bij de Tweede Kamerverkiezingen.”

Het lijkt Elzinga ook sterk dat de PVV zelf daadwerkelijk gelooft in de haalbaarheid van het hoofdoekjesverbod. „Het lijkt me eerder een eis waarmee ze willen voorkomen echt aan een college te hoeven deelnemen”, merkt Elzinga op.

‘PVV wil niet serieus in college’

Telegraaf 07.03.2010 GRONINGEN –  De PVV geeft met eisen als het hoofddoekjesverbod voor gemeentelijke instellingen aan niet serieus plaats te willen nemen in de colleges van Almere en Den Haag. Dat stelt hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) in een reactie op de uitlatingen van de PVV dat dit verbod een belangrijke inzet wordt bij de collegeonderhandelingen.

 Haagse cultuursector reikt PVV de hand

VK 07.03.2010 De Haagse podia en theatergezelschappen gaan toenadering zoeken …

Lees ook: Haagse cultuursector wacht plannen PVV af 

College PVV en PvdA lijkt van de baan

RTVWEST 05.03.2010  –  Een college met PvdA en PVV in Den Haag lijkt definitief van de baan. De PVV houdt ook in de onderhandelingen voor de vorming van een nieuw college vast aan het terugdringen van de islamisering.

Jeltje van Nieuwenhoven is vrijdag namens de grootste partij in Den Haag begonnen met de onderhandelingen voor een nieuw college. PVV-lijsttrekker Sietse Fritsma heeft haar laten weten dat zijn partij de standpunten over de islamisering niet zal laten varen. De PvdA heeft in de campagne altijd afstand genomen van PVV-voorstellen zoals het verbod op hoofddoekjes en het sluiten van islamitische scholen.

Dinsdag is een openbare bespreking over de collegeonderhandelingen waar de PvdA alle fractievoorzitters voor heeft uitgenodigd.

Definitieve uitslag Den Haag

Zie ook:

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 – reacties Den Haag ‘PvdA grootst PVV tweede plaats’

Foto’s verkiezingen 2010

Spanning, Sensatie en Stembiljetten: foto’s van de raadsverkiezingen 2010.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 PV

Dit jaar deden 20 partijen mee, 4 jaar geleden waren dat er 29. De partijen ChristenUnie – SGP, Lijst Pim Fortuyn (LPF) en Solidair Nederland, die elk 1 raadszetel hadden, deden niet mee aan de verkiezingen en verdwijnen dus uit de raad.

Van de partijen die voor het eerst meededen, komen PVV (8 zetels), Partij voor de Dieren (1 zetel) en Blanco lijst (1e kandidaat Khoulani) (1 zetel) in de raad. De Haagse gemeenteraad bestaat uit 45 raadsleden.

 

Ruim 13.000 voorkeurstemmen Wilders in Den Haag

AD 05.03.2010 DEN HAAG – Geert Wilders heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag ruim 13.000 voorkeurstemmen gekregen. De PVV-leider zou daarmee een plaats in de gemeenteraad krijgen, maar ziet af van zijn zetel.

Ruim 13.000 voorkeurstemmen Wilders in Den Haag  NRC 05.03.2010

Ruim 13.000 voorkeurstemmen Wilders Den Haag (05-03-10) telegraaf

Ook de Haagse burger loopt de Raadsleden voor de voeten

……………..aldus dagblad Trouw.

Het dagblad Trouw enquêteerde de raadsleden van Nederland. Ze maken zich zorgen over het feit dat ze geen goede afspiegeling zijn van de bevolking. 

Raadsleden zijn sceptisch over de invloed van burgers op de lokale politiek. De burgers die ze tegenkomen op inspraakavonden zijn al evenmin een afspiegeling vanuit de wijk. „Raadsleden zijn vooral werkzaam in het onderwijs of bij de overheid. Dat geeft een te eenzijdige kijk op politieke vraagstukken.”

Kortom, een afspiegeling van de samenleving is de gemeenteraad absoluut niet.

Veel van de mogelijkheden tot burgerinvloed worden vooral gebruikt door een kleine elite van actieve burgers. Daarmee ’kapen’ ze soms de besluitvorming, tegen de wil van de zwijgende meerderheid van de bevolking.

Veel raadsleden maken zich zorgen dat raad en burgers van elkaar vervreemden. Door de eenzijdige samenstelling van de raden, maar ook door de opstelling van burgers zelf. „Burgers stemmen steeds vaker als consument”, zegt Jeroen Piksen (CDA Hellendoorn).

Om burger en politiek tot elkaar te brengen, zijn de afgelopen jaren allerlei instrumenten bedacht voor inspraak, zoals referenda en burgerinitiatieven. Maar ook die functioneren niet optimaal. Slechts 5 procent van de raadsleden geeft aan dat de mogelijkheden tot burgerinvloed ruim worden benut door verschillende groepen burgers; 49 procent constateert dat ze niet of nauwelijks gebruikt worden; 46 procent zegt dat ze vooral gebruikt worden door een klein groepje actieve burgers. 

Soms wordt eenzijdige burgerinspraak ook georganiseerd door partijen die via de normale democratische weg hun zin niet krijgen, signaleert CDA-raadslid Wibaut Dragt uit Hengelo. 

Ook Hélène Oppatja maakt een onderscheid: „Bij de officiële inspraak zie je dat vooral de tegenstanders zich organiseren, nooit de voorstanders. Maar we zijn nu ook een experiment gestart waarbij burgers een budget krijgen om zelf een initiatief te realiseren. Dat geeft mooie resultaten.”

Aldus de Nederlandse gemeenteraadsleden die meewerkten aan de Trouw-enquête over de staat van het lokaal bestuur.

Toevalligerwijs (??)  is er tegelijkertijd in Amsterdam een Manifest afgegeven over de rol van bewoners bij de besluitvorming die zou moeten uitbreiden. Zo eist het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken in het manifest dat bewoners in grotere mate zelf mogen meebeslissen over bijvoorbeeld sloop- en bouwplannen in hun buurten en dorpen.

Nu is dit geen toeval want Amsterdam kent nog steeds de strijdvaardigheid uit de tijd van de Provo’s en Roel van Duijn. 

Hoe staat het dus in Den Haag met de Vernieuwing in de Samenspraak ?   Regelmatig kwam ook daar nogal eens de rol van de bewoner en de bewonersorganisaties  ter sprake ivm de kwaliteit van de Inspraak en de Samenspraak !!!

Het Haagse gemeentebestuur gaat er bij het maken van nieuwe plannen niet naar streven om altijd op één lijn te komen met inwoners van de stad en bewonersorganisaties.

‘De kwaliteit van samenspraak en inspraak is niet gediend met het onder alle omstandigheden en ten koste van alles streven naar consensus. Maar dat is volgens b&w ook niet noodzakelijk. Het gaat er niet om dat iedereen zich in een besluit kan vinden, maar of verschillende belangen evenwichtig aan bod konden komen’, aldus B&W.

Dus als bewoners en organisaties vinden dat een plan of voorstel onwenselijk is, wil dat niet zeggen dat het college het voorstel niet naar de raad stuurt. Want daar vallen uiteindelijk de beslissingen.

En juist daar zit hem nu net die kneep.  Met name de coalitieraadsleden fungeren nogal eens als Schoothond ipv Waakhond. En ook het Dualisme heeft amper effect op de rol van de Raadsleden.

Mede daarom gaat het huidige systeem van samenspraak en inspraak drastisch op de schop. (bron: AD 19.07.09)

Rapport onderzoeksbureau AEF

Reactie van het college op het onderzoeksrapport

Brief aan de bewonersorganisaties

Kwaliteit inspraak en samenspraak onder de loep

En hoe zat het nu met die opmerking over de Goedopgeleide Elite versus « Het crapuul, Kool en de zijnen (vervolg) » als tegenaanval op de insprekende Haagse bewoners ? En hoe zat het met de inzet van de insprekende Bewoners uit Vinex Leidschenveen ?

Al tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2009 in het IJSPALEIS werd kennelijk te veel de indruk gewekt dat met het opentrekken van een fles Champagne het al langer lopende probleem rondom de Kwaliteit van de Inspraak zou zijn opgelost.

En wat was zoal de reactie van de bewoners tijdens de Dag van de Hagenaar in 2009 ???

Er gaat dus al een tijdje het geluid vanuit de Haagse wijken dat de Inspraak slechts een Fopspeen blijkt te zijn !! Ook blijken veel Haagse politici niet in de Politiek te gaan voor de bewoners maar  meer voor hun persoonlijke ambities  !!  

We naderen de Raadsverkiezingen het is bijna 3 maart. 

Wordt het tijd voor het breekijzer in de voordeur van het Haagse IJspaleis ??  Wie zal het zeggen !!!! 

Burgers missen macht in wijken

Telegraaf 06.02.2010 Leden van bewonersverenigingen uit het hele land zijn zaterdag bijeen in Amsterdam-Slotervaart. Ze buigen zich over een gezamenlijk manifest waarin staat dat gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars bij het opknappen van dorpen en achterstandswijken beter moeten luisteren naar wensen en ideeën van de bewoners zelf.

 

Bewoners achterstandswijken achter manifest

Parool 06.02.2010  AMSTERDAM – Leden van bewonersverenigingen hebben zaterdag in Amsterdam-Slotervaart een manifest aangenomen, waarin ze meer invloed willen afdwingen als ze met gemeenten en projectontwikkelaars onderhandelen over het opknappen van hun dorpen.  

Burger zit raadsleden in de weg

Trouw 06.02.2010 Raadsleden zijn sceptisch over de invloed van burgers op de lokale politiek. Enkele actievelingen weten relatief veel voor elkaar te krijgen.

Een fascinerende hondebaan

Trouw 06.02.2010  Trouw enquêteerde de raadsleden van Nederland. Ze maken zich zorgen over het feit dat ze geen goede afspiegeling zijn van de bevolking.

Vaststelling Masterplan Knoop Moerwijk nadert voltooiing

 Havenstad aan de Laak ???

13.12.2009  –  Ter voorbereiding op de Raadsvergadering, waar uiteindelijk het concept Masterplan Knoop Moerwijk zal worden vastgesteld, was er een aantal Raadsleden vanuit de commissie SRO op bezoek.

Uiteraard waren de vertegenwoordigers van de verschillende bewonersorganisaties en belanghebbende bewoners (o.a. ex-leden Klankbordgroep Knoop Moerwijk) vanuit Moerwijk, Laakhaven en Spoorwijk ook van de partij. 

De CU/SGP, de HSP, SP en de PVDA waren zeer benieuwd hoe het gebied rondom station Moerwijk er nu echt bij ligt. De verschillende leden van de commissie SRO hadden al een paar keer vergaderd over de papieren plannen. Nav van de recente SRO-vergadering (verslag) op 3 december 2009, werd afgesproken een “Oog en een Oor” op de zaak te werpen. Raadsleden zijn volgens het Dualisme immers de Ogen en Oren van de stemmer! Ook zouden de verschillende reacties van de bewoners meer licht scheppen in de duisterheid. Er zijn namelijk nog wel wat vragen.

Vanuit de Samenspraak  is de volgende ‘halte’ de Inspraak. Deze begint dan ook tijdens de Raadsvergadering op 17 december 2009.

Contact Inspraak

Tel. 070.3533131 – Email. griffie@denhaag.nl of van de onderstaande telefoonnummers:

Tel. 070.3532892 – Email. g.j.c.hercules@denhaag.nl

Tel. 070.3533616 – Email. n.breunis@denhaag.nl

Willem Dreespark Willem Dreespark

 

 

Midden Delfland is Klip en Klaar met het voortschrijdend inzicht

Overstappen naar een andere partij om wethouder te worden is een riskante onderneming.  Het gaat om meer dan loyaliteit en beginselvastheid. Waar rook is, daar is ook vuur !!! Dat is zo klaar als een klontje !!  
 

 

Het is Klip en Klaar daar in Midden Delfland.

Ooit maakte ze in het Haagse Schipperskwartier geschiedenis met het Vergeten Dorp. Vandaar uit ging de reis verder.

 

In de Haagse PvdA-afdeling werd ze in de loop der jaren aardig bekend en later werd ze dan ook een bekend Raadslid en zelfs eventjes gebombardeerd tot fractievoorzitter van de PvdA in de Haagse gemeenteraad.  

 

Nog meer succes leek verzekerd daar ze ergens in 2004 een belangrijke rol zou gaan spelen in de Vennepark affaire. Denk hierbij o.a. aan de commotie rondom PvdA-raadslid Murat Ersoy. Uiteindelijk droeg het Voortschrijdend Inzicht ertoe bij dat het gewraakte evenementenpark voor verslaafde dakloze alsnog werd geopend. Hoogtepunt hierbij was toch wel het eierengevecht waar zelfs de Wijkagenten aan meededen. Dat de media daar nu weer een hype van maakte is slechts een onbelangrijk detail. 

 

Helaas zat er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 geen wethoudersfunctie in voor haar in Den Haag. Toen ze later echter in de gemeente Midden Delfland een wethoudersfunctie kreeg aangeboden namens de locale partij O.G.P. zei ze daar geen NEE tegen.

 

Dat ze daarbij afstand moest doen van haar PvdA-lidmaatschap zal vele van ons zijn ontgaan. Hoe zat het hier nu met die partijloyaliteit ???? En wat zegt dit van haar binding met partijbeginselen ??? Beetje vreemd toch wel!  

 

Deze partij maakte, als een van de weinige, wederom duidelijk dat het Dualisme in deze gemeente wel werkt. De Raadsleden zitten daar niet op de schoot van hun wethouders. NEE, als ze verkeerd bezig zijn dan gaan ze eruit. Het Raadslid vertegenwoordigt namelijk de burger die in deze tijd meer mondig is geworden. 

 

De inzet was namelijk een nogal heikel en gevoelig onderwerp.  De actie Behoud oude veilinggebouw te Maasland werd gevoerd door een zeer grote groep van bewoners en belanghebbende. En daar werd niet erg naar geluisterd vond de O.G.P.

 

Tijdens de raadsvergadering op 15 juli geschiedde er dus een klein wonder. Want voor de verandering bleef de wethouder dus gewoon zitten en de coalitiepartij O.G.P. zij ruimt het veld 

 

Op 18 augustus gaan  de raadsfracties  van de gemeente Midden Delfland zich buigen over de nieuw te vormen coalitie. Onderwijl gaan de geluiden steeds luider op dat de wethouder maar met geheven hoofd dient te vertrekken. We are not amused. Aanblijven is Not done en onprofessioneel volgens prof. Hans Engels

 

Die meneer Elzinga begrijpt het dus wel degelijk. Misschien moeten onze Haagse Raadsleden daar in Midden Delfland maar eens op cursus gaan. In ieder geval hebben ze nu een wandelend bewijs dat mogelijk toch maar weer lid wordt van de Haagse PvdA. 

 

Het recht van het gelijk zegeviert, lang leve het Dualisme,  lang leve Elzinga.

 

Media;

Ringeling leidt nu OGP AD 29.09.08

De lokale VVD schuift de huidige vicevoorzitter van de Haagse raadsfractie, Ageeth van den Heuvel, naar voren. FOTO VVD

Weer Haagse vrouw als wethouder

MIDDEN-DELFLAND – AD 15.09.08  De deeltijdbestuurder die samen met wethouder Tineke van Nimwegen in Midden-Delfland een…

AD 10.09.08   –    Tineke Parttime als Wethouder

 

 

 

 

 

 

 

Wethouder Tineke van Nimwegen (Midden-Delfland). FOTO ROEL DIJKSTRA

Wethouder Van Nimwegen behoudt volle salaris

MIDDEN-DELFLAND AD 29.08.08  – Wethouder Tineke van Nimwegen van Midden-Delfland wordt parttimer, maar behoudt…

AD 27.08.08 Duobaan is nooit leuk

duobaan of parttime baan ??

Tineke is blij ze mag blijven  AD 26.08.08 

AD 17.08.08  Wethouder moet blijven.

PVDA-AFDELING Delft STEUNT WETHOUDER VAN NIMWEGEN De fanklup in Den Haag zegt: ‘Baby baby, Let me sleep on it, I’ll give you my answer in the Morning”.

PvdA Delft/Midden-Delfland steunt wethouder Tineke van Nimwegen en lijst Elly de Jong  Wat nu zou de mening zijn vanuit de Haagsche fanklup ??  

Soap actrice Tineke van Nimwegen, duivelin of (schijn)heilige? 

Verantwoording wethouder OGP [08.08.2008]

Tineke van Nimwegen ligt in de clinch met de OGP fractie van Midden Delfland

OGP-bestuur roept fractie ter verantwoording [08.08.2008]

Fractie zegt vertrouwen in wethouder op [19.07.2008]  

Fractie OGP op schopstoel 

Wethouder van Nimwegen moet opstappen 

Toekomst voormalig Haags raadslid onzeker 

OGP is woedend op het college van b. en w. over sloopbesluit Oude Veiling

CDA moet op zoek naar een nieuwe coalitiepartner

Bestuur OGP roept fractie OGP ter verantwoording

PvdA streeft naar eigen afdeling in Midden-Delfland