Maandelijks archief: december 2008

Slopen in Haagse wijken helpt niet altijd.

Bouwlust stadsdeel Escamp

Bouwlust stadsdeel Escamp

Het slopen van flats uit de jaren vijftig en zestig en ervoor in de plaats nieuwe woningen bouwen, helpt niet of nauwelijks de de leefbaarheid van wijken te verbeteren.   

Opknapbeurt naoorlogse probleemwijken nauwelijks effect.  Dat althans concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. 

Tijdens het onderzoek is ook het  Haagse wijk Bouwlust bekeken. Ook hier bleek dat de gedachte dat de nieuwe, duurdere woningen rijkere bewoners trekken die de wijk vervolgens leefbaarder maken niet echt werkte.   

De aanpak kost de overheid vele tientallen miljoenen euro’s. Volgens de onderzoekers is het rendement van de investeringen niet of nauwelijks te zien.  

Ex-minister Winsemius zei ooit: ‘Met slechts stenen bouwt men geen wijk’.   Iets dergelijks zegt de Engelsman   met: ‘A good house is only half the home’.  Zelfs dus met een eigen huis heb je niet per definitie een  beter leven. 

 

 

Spoorwijk

Spoorwijk - Oud (stadsdeel Laak)

Spoorwijk stadsdeel Laak

Spoorwijk - Nieuw (stadsdeel Laak)

Huizen alweer te koop in Spoorwijk ?????     

Tijdens de verschillende herstructureringsprojecten in Nederland de afgelopen jaren,  is men tegen een aantal valkuilen aangelopen.  Helaas blijkt dat daar nog weinig van is geleerd; 

 

         Ineffectief herplaatsingsbeleid van de “oude” probleembewoners in de nieuwe huizen,

         gebrek aan Sport- en Spelvoorzieningen voor jongeren,

         gebrek aan Groen en Kunst in de openbare Ruimte,

         Ineffectiviteit van de inzet van de Welzijnorganisaties bij het grote veranderingsproces,

         Minimale inspanning van de gemeente/corporaties ter stimulering van de betrokkenheid van de bewoners,

etc.  

Al met het aantreden van (nu ex) minister Vogelaar werd,  tijdens haar rondleiding in de wijken van Den Haag, het advies gegeven om ook de “Valkuilen” te inventariseren bij de Haagse herstructurering.  Er zou dus een “Valkuilenboek” moeten worden geschreven waar dergelijke aandachtspunten in vermeld worden.

 

De belangrijkste valkuil  is dat men met de oplossing gelijk denkt aan de kwaliteit van het huis.  Helaas zou men vaker moeten denken aan de sociale  kwaliteit van de bewoners.  Anders is het herstructureringsbeleid slechts  Oude  wijn in Nieuwe zakken .

 

Kijk eens  naar het klassieke voorbeeld het oude Schilderswijk.  In de jaren ’60 een achterstandswijk en nu na een grootschalige vernieuwing wederom op de (ex)Vogelaarlijst als een der 4 Haagse Prachtwijken in wording. Wat ging daar dan mis ?? Welke valkuilen worden nog steeds niet gezien ???

Het wordt dus tijd dat we ipv van fouten blijven maken, van gemaakte fouten gaan leren.  Het proces van aanpak is te vaak adhoc. 

En ook is er in het vernieuwingsproces te weinig aandacht voor de effectenmeting voor, tijdens en na de veranderingsfase.   Men dacht te vaak  “Het oude wijk is gesloopt en nu staan er nieuwe huizen”.   De klus lijkt geklaart echter deze moet in feite juist nog gaan  beginnen.  

Kortom,  we zijn inmiddels de fase van de zoveelste probleemsignalering en analyse voorbij. Gaan we NU dan de fase van de probleemoplossing tegemoet ???

Bewoners moeten weer trots worden op hun buurt en wijk. Betrek hier dus tevens het  WIMBY-effect bij (Welcome In My Back Yard). Er zijn goede voorbeelden van een geslaagd resultaat.   Wel moet de gemeente ook wat meer inzetten op de Communicatie met de bewoners.

Van megafoons en gehoorapparaten.

Megafoon
Megafoon
Roel van Duijn

Roel van Duijn

Provo maandkrant

Provo maandkrant

In de herfst van ’61 bestond in Den Haag een actieve Ban-de-Bom-groep. Een van de deelnemers, Roel van Duijn, schreef later: ‘Deze bom fungeerde als een kop van Jut, waarop wij al onze afkeer en woede jegens het hier en nu konden beproeven’. Ze hielden in de residentie meerder geweldloze acties. Toen deze niet naar andere steden oversloegen, trokken ze  naar Amsterdam.  Denk ook eens terug aan de studentenbezetting  van het Maagdenhuis in Amsterdam. Inmiddels is Roel van Duijn met  afscheid .   

 

NU

NU

 

Vondelstraat Amsterdam

Vondelstraat Amsterdam

En in de   latere jaren ’80 komt het  Kraken verder opzetten. Ook valt op dat de actiegerichtheid  steeds agressiever werd. De gemeente moet nogal eens niet alleen de politie maar ook het Leger  inschakelen.  

 

Wijnand Duyvendak
Wijnand Duyvendak

Ook zijn er actievoerders die niet kozen voor een alternatief. Zij bleven doorgaan en gingen op zoek naar minder vredelievende methoden.  

Ooit was er het gezegde;  If you can’t Beat them, Join Them.  Als voorheen actievoerder ging je de politiek in of koos je voor een riante baan in de maatschappij.  Denk hierbij ook aan  Wijnand Duyvendak  zijn Boek  (lees op blz. 41 over zijn passie voor bewoners die door de politiek niet worden gehoord.) en  Meer. Hier blijkt dat  actievoeren  niet altijd in je politieke voordeel werkt.  

Inmiddels is dan  ook het gezegde  enigszins aangepast:  If you can’t Win them, Beat them.  We lezen dan ook steeds vaker in de krant over Milieuextremisten,  Dierenextremisten  etc.   

Aktie van het dierenfront

Aktie van het dierenfront

Zelfs bij   Greenpeace  begint het middel heilig te worden om het nobele doel te bereiken.  

aXXievoerders
aXXievoerders

De maatschappelijke onvrede en kritiek van de burger jegens overheid en politiek leeft voort. Ook dus bij organisaties die zich inzetten voor Milieu, Dieren en andere maatschappelijke vraagstukken. 

We zien dus ook  in Den Haag dat steeds vaker bewoners en bewonersorganisatie de juridische weg hebben gevonden om uiteindelijk hun recht te halen.  Steeds vaker wordt de rechter ingeschakeld om de gemeente terug te fluiten inzake impopulaire besluiten over o.a. de vestiging van verslaafdenopvang, vestiging woonwagenkampen,  ligplaatsen woonboten,  sanering volkstuincomplexen, (hoog)bouwprojecten, elektriciteitsmasten, aanleg helikopterhavens, betaald parkeerbeleid, groenbeleid (bomenkap) en andere actuele zaken.  

En steeds vaker wordt de burger in het gelijk gesteld.  Dit zorgt voor onnodige frustraties en kost de gemeenschap uiteindelijk een onnodige hoop geld. De indruk is ontstaan dat Internationale stadsambities onevenredig zwaarder wegen dan het lokaal belang van de Hagenaar.  

Voorbeelden waar dus uit blijkt dat  maatschappij en burger (lees ook overheid/politiek en Burger) niet altijd op een en dezelfde lijn staan.  En dat een goede dialoog vaak niet aanwezig is.   

De Blauwe Aanslag
De Blauwe Aanslag

Zwarte Madonna

Zwarte Madonna

Denk in Den Haag aan de bedreiging van de  Blauwe Aanslag de Zwarte Madonna  en denk eens ook aan de Nota  Haagse Broedplaatsen als willekeurige voorbeelden.   

 

Wethouder R. Baldewsingh

Wethouder R. Baldewsingh

Nadat de nieuwe Inspraak (lees Samenspraak)  werd geïntroduceerd blijkt dat zelfs de georganiseerde Hagenaar last krijgt van Onderbuikgevoelens. We hadden al die perikelen  met De Digitale Hofstad (www.denhaag.org)  en  Radio Discus .  En later die kritiek over het functioneren van de Haagse Koepel . 

Zelfs toen de gemeente op het idee kwam om een nieuwe  Commissie  voor de Stadsdelen te introduceren, bleek dat de opkomst van de belangstellende bewoner  minimaal is.     

Ook kwamen in 2007  een 20tal Haagse bewonersorganisaties in  opstand . En weer later in 2008 werd door verschillende bewonersorganisaties in Leidschenveen de handdoek in de ring gegooid.  Luister en huiver ook eens Hier.  

Uit een recent Onderzoek  van het AD dd. 20.12.08  blijkt notabene dat de gemeente toch eens wat beter moet gaan luisteren naar haar bewoners.  Zoniet, dan kan ook daar wel eens een serieus probleem door ontstaan.  De wethouders scoren akelig laag wat betreft het gehoor en het vertrouwen bij de Hagenaar.

Doveninstituut

IJspaleis bijgenaamd: Doveninstituut

Er is slechts een grote uitzondering. Zij scoort het hoogst op het gebied van bekendheid en vertrouwen.  

 

Jetta Klijnsma
Wethouder Jetta Klijnsma
Staatssecretaris J. Klijnsma
Staatssecretaris J. Klijnsma

En notabene zij is net verdwenen  als Haagse wethouder ivm haar benoeming als Staatssecretaris Sociale zaken.  

Wethouder Marnix Norder

Wethouder Marnix Norder

En wethouder Marnix Norder scoort het laagst daar hij het slechtst luistert naar de wensen van de burgers.

Ook blijkt uit het onderzoek van het AD dat, volgens veel vertegenwoordigers uit de Haagse wijken,  veel onvrede is terug te voeren tot het te Regenteske gedrag van onze wethouders. Zij hebben geen echte interesse in de Samenspraak (aldus de voorzitter van  het Statenkwartier). Ook laten zij vaak bewust niet het achterste van hun tong zien (achterkamerplannen).

Deze houding  wordt overigens versterkt in de dialoog  met de bewoners doordat een aantal wethouders zich nogal eens laagdunkende bedienen van loze Oneliners zoals: het NIMBY-syndroom, het einde van het Pipotijdperk (woonwagenbewoners), de tijd van Swiebertje (verslaafden en daklozen) is voorbij etc.  En zo kunnen we nog wel effen doorgaan. 

De hierdoor toenemende spanningen tussen de besturen en de Inspraak wordt te groot. Vrijwilligers in de wijk haken door dergelijke ontwikkelingen  af.  Hierdoor zal de rol van de bewonersorganisaties gaan veranderen. De organisaties zullen op zoek gaan naar andere, vooral juridische wegen om hun belangen te verdedigen.

Niet voor niets besloten de bewonersorganisaties in Vinex Leidschenveen al eerder om alle banden met de gemeente Den Haag te verbreken. Wel blijven zij hun werkzaamheden in de wijk verrichten. Het AD ziet de ernst van de situatie in en zal in 2009 wederom een onderzoek verrichten.

Voorlopig heeft de verantwoordelijke wethouder R. Baldewsingh  (o.a. Samenspraak in de Wijk en Bugerschap) toegezegd op zoek te gaan naar de oorzaken. In Concordia zullen dan ook de ontmoetingen tussen de gemeente en de bewoners door blijven gaan.

Voor de bewoners in de Haagse wijken zou het een trots gevoel moeten zijn te leven in hun wijk. De gemeente zou zich meer  kunnen gaan inzetten voor het WIMBY-effect. Van NIMBY naar  WIMBY  zou dus  een nieuw Haags thema kunnen zijn.

Wat is in feite nog Rol van de bewonersorganisaties ???? 

Zie ook: Miskend Haags college   en  18 december. Haags ontzet ? bron: Den Haag Te Kijk    

Vanwege zijn grote klep werd eerst de Stichting Stadsdichter de mond gesnoerd, inmiddels is ook Julius Pasgeld  Monddood gemaakt.  

Ook de leden van de  Vereniging Vrienden van Den Haag lieten tijdens het Symposium op 9 oktober 2008 duidelijk horen dat het gehoord worden tijdens de Inspraak en Samenspraak voor verbetering vatbaar is (zie hun lijfblad ONS  december 2008 pag. 18/19/20/21/22/23).   Is het in Den Haag Beslissen óver de burger, zónder de burger. !!!!!!!!!!!!!!!! De Wethouders hebben kennelijk grote problemen met hun gehoorapparaat.  

We zouden het niet graag zien als Den Haag in Opstand zou komen !!!! Of maar wel dan ????

Helaas heeft het AD met hun onderzoek wel volledig verzuimd om ook eens de rol van de Haagse Gemeenteraadsfracties en haar Raadsleden kritisch onder de loep te houden.  We  kunnen ons namelijk zeker niet aan de indruk onttrekken dat de Raadsleden hun wethouder als bondgenoot (politieke partij) nogal eens in het zadel houden. Waarbij regelmatig de gedachte opborrelt dat de Haagse gemeentepolitiek een kweekvijver  is geworden voor ambitieuze  loopbaanfanaten en pluchejagers.

Gehoor

Gehoor

In verband met de Inspraak  hierbij dan alvast de volgende vragen aan de Haagse Raadsleden;

– Hoe is het gesteld met Uw gehoorapparaat  ???  

– Hebben jullie weleens gehoord van het Dualisme  ???

Met dan de Hamvraag aan de  coalitiepartijen in het bijzonder;

– Zijn jullie  Schoothond of Waakhond   ??? 

 

‘’When Deaf men don’t see, Blind folks don’t talk and Dummies don’t hear then Beauty will not last forever ’’

(bekend maakt bemind)